Obchodní podmínky našeho e-shopu

I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů


Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nakoupitezde.cz. Obchodní podmínky a stejně také Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu www.nakoupitezde.cz je firma Picassino s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1,  PSČ 11000, IČO: 17255619. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami ustanovením 

§ 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


II. Vymezení pojmů


Kupní smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smlouvních stran. 
Náklady, které Kupujícímu vzniknou při při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.Prodávající / dodavatel

Prodávající je obchodní společnost Picassino s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1,  PSČ 11000, IČO: 17255619

Telefon : +420 606 098 777

Email: infozde@nakoupitezde.cz

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://www.nakoupitezde.cz (dále jen „Webový portál“)..

Kupující / spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel (podnikatel)
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu  považován za podnikatele .

 

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.nakoupitezde.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.

 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

 

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například chybné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, o jednu cifru nižší cena, zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh zboží obvyklé, aniž by u něj bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisku zboží, obrázku atd.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na výše uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 


III. Informace o uzavřené smlouvě a Obchodních podmínkách


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a také s Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na výše uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky, stejně jako Reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nakoupitezde.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zboží skladem je obvykle expedováno do druhého dne od přijetí platby od kupujícího (uhrazeno před expedicí převodem z účtu, složenkou, atd.). V případě zvolení zaslání zboží na dobírku, je zboží skladem obvykle expedováno do druhého dne od přijetí objednávky. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné, prodávající je plátcem DPH. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.


IV. Práva a ujednání


Místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na www.nakoupitezde.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

Objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do e-shopu www.nakoupitezde.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v případech uvedených v článku Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

Zákazníkům, kteří nakoupili na eshopu www.nakoupitezde.cz může být zasílán cca 1 x za měsíc krátký přehled novinek a akčních nabídek (tzv. newslatter). Z odběru tohoto newslatteru je možné se kdykoliv přes připojený odkaz odhlásit.

Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

Úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

 

Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím společnosti Toptrans, PPL, nebo společností Zásilkovna, DPD). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


V. Cena a platební podmínky


Cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena je smluvní a konečná. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na www.nakoupitezde.cz (v hotovosti, na dobírku, bezhotovostně převodem, bezhotovostně platební kartou). Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz odstavec Uzavření kupní smlouvy), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Záloha na zboží: u zboží vyráběného na zakázku může být vyžadována platba zálohou, před samotným zahájením výroby. Jedná se např. o vchodové a interiérové dveře. Na tuto platbu obdrží zákazník vždy doklad - zálohovou fakturu.

Zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek zvolený kupujícím za dopravu zboží. Zboží dodáváme prostřednictvím společnosti Toptrans nebo jiného smluvního přepravce. Našim zákazníkům nabízíme nejrozšířenější způsoby úhrady zboží: zboží může být zasláno na dobírku (je zaplaceno při převzetí), může být zboží uhrazeno před expedicí převodem z účtu, složenkou, atd, nebo může být hrazeno online platební kartou.

Ostatní náklady
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím e-shopu www.nakoupitezde.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

Slevy
Internetový obchod www.nakoupitezde.cz nabízí v rámci péče o své zákazníky celou řadu slev a služeb ZDARMA. Využít je může každý zákazník bez výjimky. Slevy se vztahují na všechny kategorie. Slevy se nedají sčítat ani kombinovat. Každý zákazník může na jednu objednávku uplatnit pouze jednu slevu.


VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou (přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy (spolu s variabilním symbolem faktury) a neprodleně zaslat nepoškozené a neznehodnocené zboží včetně kopie faktury, originálu záručního listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu předem (ještě před odesláním) písemně na emailovou adresu infozde@nakoupitezde.cz

Další možností je zaslání vyplněného vzorového formuláře Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu při odeslání objednávky. Formulář naleznete zde : vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží zde uvedené podmínky, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Pokud Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající na svém eshopu nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, která situace nastane dříve.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou pak zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) Vzhledem k rozmanitosti zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné “k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží”.


Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bude zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené. Je-li součástí zboží dárkové balení, toto rovněž nesmí být poškozeno. V těchto případech bude reklamované zboží vráceno zpět kupujícímu/spotřebiteli, či budeme vůči kupujícímu/spotřebiteli uplatňovat požadavek na náhradu škody. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání. Dále u poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. U dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele. U dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. U dodávky zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy: ... o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, například: sluchátka typu In-Ear, dechové nástroje, spodní prádlo a podobně.Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. Vrácení peněz - peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Picassino s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Právo na odstoupení od smlouvy existuje proto, abyste mohli produkt zkontrolovat tak, jako v běžné prodejně - nikoli abyste jej 14 dnů zdarma používali a v důsledku toho mohlo dojít k jeho poškození či snížení jeho hodnoty.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na jeho účet, jehož číslo je povinen uvést v průvodním dopise o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

V případě, že nejste spotřebitel, zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

 

 

 

Nevyzvednutí zásilky formou dobírky nespolehlivými zákazníky

 

Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí zpět jako nevyzvednutá (nepřevzatá), můžeme požadovat úhradu nákladů, které nám tímto vznikly (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Náklady se skládají z ceny samotného poštovného a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce....) 

Upozorňujeme, že veškeré pohledávky mohou být vymáhány.

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, pohledávka může být předána k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

Mnoho zákazníků se domnívá, že nepřevzetím balíku využívají své právo spotřebitele zboží vrátit do 14 dní bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se však začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží. Nevyzvednutí balíku je proto ze  strany zákazníka jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek.

 

Je dobré si uvědomit, že vytvořením objednávky prostřednictvím eshopu uzavíráte kupní smlouvu, která je závazná nejen pro nás, ale i pro Vás. Prodávající (nakoupitezde.cz) se zavazuje zboží dodat a kupující (tedy Vy) se zavazuje zboží převzít a zaplatit. 

 

Pokud chce zákazník od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku, pokud ještě nebyla odeslána stornovat. Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit ve 14 denní lhůtě.

 

VII. Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.nakoupitezde.cz reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady Kupujícím vůči Prodávajícímu (dále jen „Reklamace“) vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou na prodej Zboží uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“).

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl tuto požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, číslo zboží).

 

 

Práva z vadného plnění

 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

 

Délka lhůty je dána u každého zboží v obchodě prodávajícího. U nového zboží činí obykle 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho součástí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nebo jeho součástí (doba používání méně než 24 měsíců) např. infra zářivky až 5000 hodin, UV-A zářivky až 8000 hodin, žárovky, hubice, pájecí hroty, struny, čepele pájek, atraktany, lávové kameny apod., nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Životnost produktu s kratší životností vám sdělíme na vyžádání.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:  - odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

- je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

- věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Toto ustanovení obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je záruční doba pouze 12 měsíců.

 

 

Kontrola zboží

Kupující se zavazuje zkontrolovat zboží při jeho převzetí, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující se zejména zavazuje, v den převzetí, zkontrolovat úplnost zboží, množství zboží, kompletnost zboží a jeho příslušenství a nepoškozenost obalu. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce. Kupující může také převzetí zásilky odmítnout, nebo je možné nahlásit na e-mail infozde@nakoupitezde.cz . V případě převzetí od přepravce doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci (Picassino s.r.o.) možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 


Způsob uplatnění reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího. Prodejce doporučuje nejprve reklamaci oznámit elektronicky na emailovou adresu infozde@nakoupitezde.cz  ,prodejce bude poté zákazníka informovat ohledně dalšího postupu uplatnění reklamace.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, dále popsat závadu a uvést své kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). Prodávající nebo autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží kompletní, tj. včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Kupující může uplatnit reklamaci také v autorizovaném servisu, pokud je pro dané zboží tato možnost dostupná. Seznam autorizovaných servisů pro daný typ zboží je uveden v záručním listu, nebo jej prodávající kupujícímu na vyžádání poskytne. 

Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, přičemž se spotřebitel zavazuje zvolit takovou metodu odeslání zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti kupujícího nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit vždy takové, které budou vzhledem ke své povaze a účelu ty nejvýhodnější. Spotřebitel musí o proplacení nákladů vždy požádat prodávajícího a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Po vyřízení reklamace, která byla uznána, opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka u zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.Výluky

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména, nikoliv však výlučně, na tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo mechanicky poškozeno
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- zanedbáním péče o zboží
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

- užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,  nebo které jednoznačně vyplývá z povahy daného zboží

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 

 

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle § 1829 OZ je spotřebitel povinen zboží, poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu zpět.

 
Vyřízení reklamace
Má-li věc (zboží) vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. Přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 - prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. obchodních podmínek

 - stejná vada projeví opakovaně (alespon 3x)     

 - je vada podstatným porušením kupní smlouvy

 

Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není významná.

  Termíny pro vyřízení reklamace
Jeli kupující spotřebitel : reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Jeli kupující podnikatel (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu) : prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve stanovené lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail uvedený v objednávce.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je možné pozastavit v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

Opravené popř. nové zboží je pak vždy odesláno zpět kupujícímu na adresu resp. dodací adresu uvedenou v objednávce, která byla učiněna prostřednictvím webového rozhraní prodejce.
Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

 

Každou relamaci je neprve nutné nahlásit písemně na infozde@nakoupitezde.cz .

Reklamace zasílané s dobírkou nebudou převzaty.

 

Zamítnutí reklamace

Prodávající má právo zamítnout reklamaci v případech uvedených v zákoně a ve VOP a dále tehdy, pokud není možné reklamaci řádně vyřídit a provést kontrolu nebo diagnostiku zboží z důvodu na straně kupujícího, zejména v těchto případech :

- zboží je znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti a příslušenství nebo zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami

- je-li přístup ke zboží nebo jeho součásti či příslušenství chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením nebo zabezpečením proti jeho zcizení.

 

 

 

Informace při přebírání zboží od dopravce

 

Zboží bylo doručeno poškozené:

Důrazně doporučujeme důkladnou kontrolu zásilky při jejím převzetí od řidiče přepravní společnosti. V případě zjištění jakoliv porušeného nebo poškozeného obalu, doporučujeme zásilku nepřebírat, popřípadě sepsat přímo s řidičem přepravní společnosti na místě zápis o škodě. V případě jakýchkoli pochybností o stavu zásilky (u zboží křehké povahy vždy) doporučujeme s řidičem rozbalit a zkontrolovat zboží za jeho přítomnosti.

Je též možné převzetí zboží s výhradou, pokud z nějakého důvodu není možné rozbalení a překontrolování obsahu balíku.

U zboží velmi křehké povahy (např. infrazářiče, náhradní skleněné trubice k infrazářičům atd.), doporučujeme balík vždy za přítomnosti řidiče rozbalit a zkontrolovat jeho obsah. Neboť u tohoto sortimentu nemusí balík vždy jevit známky vnějšího poškození, aniž by nedošlo k rozbití velmi křehkého zboží uvnitř.

 

 

Důležité upozornění - přeprava zásilek, podrobné doplnění, doporučení: 

Velmi si vážíme každého zákazníka, pro Vaši spokojenost vyvíjíme maximální úsilí, nicméně ačkoli Vás neradi obtěžujeme, přečtěte si prosím a dbejte níže uvedených pokynů ohledně přebírání zboží.

 

1) před podpisem zboží řidiči resp. před převzetím ŘÁDNĚ zkontrolujte nepoškození (neporušenost) zásilky. Perforace, otlučené rohy, různé deformace jsou důvodem k sepsání škodního protokolu*. Každý kurýr je povinnen na Vaši žádost škodní protokol pravdivě sepsat, odmítne li, odmítněte převzetí poškozené zásilky a neprodleně nás prosím kontaktujte*.

 

2) pokud jste převzali li, bezvýhradně, poškozenou zásilku nemusí být reklamace kladně vyřízena

 

3) pokud očekáváte již ze své podstaty "křehké" zboží (infrazářič, lapač hmyzu, produkt z litiny, plastové zboží - např. pasti na hlodavce,  zářivku, tepelný zářič, pánev, keramiku, vařič, objemné zboží), i když není zásilka resp. její obal poškozen, požádejte  vždy prosím kurýra o asistenci při rozbalení zásilky. Kurýr není povinen Vám vyhovět, nicméně v případě že odmítne, převezměte zásilku "S VÝHRADOU" (na skeneru, nebo předávacím protokolu připište k podpisu, že přebíráte zboží s výhradou)

 

4) zjistíte li poškození uvnitř zabaleného produktu, kurýr nebyl přítomen a balík jste převzali "S VÝHRADOU"

Neprodleně nás prosím kontaktujte s reklamací.  Spolu s reklamací nám prosím zašlete podrobnou fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání. Reklamaci podstoupíme přepravci, který jí vyřídí v co nejkratším termínu (o průběhu Vás budeme informovat). 

 

5) zjistíte li poškození uvnitř zabaleného produktu, kurýr byl přítomen, trvejte na sepsání škodního protokolu. Neprodleně nás prosím kontaktujte s reklamací. Spolu s reklamací nám prosím zašlete, kopii škodního protokolu, fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt prosím nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání. Reklamace bude podstoupena přepravci, který jí vyřídí v co nejkratším termínu (o průběhu Vás budeme informovat).

 

6) pokud při doručování příjemce nic nerozporuje, stvrzuje svým podpisem neporušenost zásilky. Zjistíte li poškození uvnitř zabaleného produktu a nerozporovali jste neporušenost zásilky, neprodleně nás prosím kontaktujte s reklamací. Spolu s reklamací nám zašlete prosím fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt prosím nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání. Reklamace bude podstoupena přepravci, který jí vyřídí v co nejkratším termínu (o průběhu Vás budeme informovat).

 

Nemusíte mít však předem zbytečné obavy, u cca  98% zásilek nikdy nedojde k poškození uvnitř zabaleného produktu-ů.

Produkty chráníme vždy tak abychom eliminovali jakékoliv poškození. Vždy splňujeme standardy pro přepravu (podmínky přepravců). Nikdy nezasíláme poškozené produkty (nejedná li se o  produkty předem dohodnuté, např. zboží se slevou z důvodu poškození, výstavní zboží). U většiny produktů je celý proces balení Vaší zásilky dokumentován a archivován (fotografie, videozáznam). Pokud dojde k poškození zabaleného produktu je vždy chyba na straně přepravce, nicméně je ve společném zájmu všech stran aby byla zásilka včas a řádně doručena, kdy všichni přepravci maximálně dbají na správný proces doručování a přepravy.

 

Při poškození zásilky je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost písemně na infozde@nakoupitezde.cz  , v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Toptrans: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 267 101 601

PPL: oznamte do 3 pracovního dne na tel. 225 331 500.

Na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel.

V případě reklamace doporučujeme nevyhazovat obal - je předmětem důkazního řízení.


VIII. Ochrana osobních dat

Společnost Picassino s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1,  PSČ 11000, IČO: 17255619 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městkym soudem v Praze C 368975/MSPH (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek infozde@nakoupitezde.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k tomu, že poskytovatel internetového obchodu www.nakoupitezde.cz bude po dobu neurčitou zpracovávat jeho osobní údaje (dále jen „Údaje") získané prostřednictvím registračního formuláře, jakož i další Údaje získané v souvislosti s využíváním internetového obchodu www.nakoupitezde.cz (osobními údaji se zejména rozumí jméno, příjmení, e-mailová a dodací a fakturační adresa, provozními údaji se zejména rozumí seznam objednávek uskutečněných zákazníkem), a to za účelem poskytování služeb a produktů prostřednictvím tohoto internetového obchodu a pro obchodní a marketingové účely poskytovatele a jiných subjektů.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému.

Dále zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zákazníkům zasílat obchodní sdělení, která přímo nebo nepřímo propagují služby či image poskytovatele.

Souhlas se zpracováním Údajů pro marketingové a obchodní účely a souhlas se zasíláním obchodních sdělení propagujících služby či image poskytovatele lze kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese infozde@nakoupitezde.cz nebo na telefonním čísle 606 098 606. Osobní údaje může poskytovatel v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit: 1) osobám, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu; 2) osobám, které pro poskytovatele připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí); 3) osobám ověřujícím důvěryhodnost a platební morálku zákazníka; 4) osobám vymáhajícím pro poskytovatele pohledávky. Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, podle něhož má zákazník právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v zákoně o ochraně osobních údajů.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte.  Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

 

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací o jaké soubory cookies se jedná a co konkrétně dělají naleznete na našich webových stránkách v sekci „zásady souborů cookies“.

Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Hodnocení produktů nebo služeb prostřednictvím Zboží.cz: V případě zasílání dotazníků s hodnocením nákupu mohou být vaše údaje (e-mailová adresa, informace o zakoupeném zboží/službách) sdíleny s provozovatelem portálu  Zboží.cz (společností Seznam.cz, a.s.).

 

IX. Schválení ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v systému www.nakoupitezde.cz klikne na odkaz "Objednat a zaplatit" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

 

 

X. Dárky k objednávce


10.1 Zákazníkovi jsou k objednávce učiněné v tomto e-shopu poskytovány k určitému zakoupenému zboží vybrané výrobky zdarma – dárky (dále jen „dárky k objednávce“ nebo „dárky“). Konkrétní dárky k objednávce jsou vždy uvedeny u příslušného zboží.
10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu dárků v případech, kdy není daný typ dárku aktuálně dostupný. V případě, že není zákazníkem požadovaný (v objednávce upřesněný) typ dárku skladem, provozovatel zašle zákazníkovi dárek nejblíže podobný, který je skladem ke dni uzavření objednávky.
10.3 Prodávající může v případě nedostupnosti zákazníkem vybraných dárků bez předchozí domluvy dodat jinou (podobnou) velikost a barvu dárku.
10.4 Pokud je k výrobku poskytovaný dárek a dojde k využití zákonného práva Kupujícího jako spotřebitele podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek, tak v takovém případě je Kupující povinen společně s vraceným zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Pokud tak Kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.
V případě, že ho kupující nevrátí bude mu kupní cena dárku odečtena od ceny vráceného zboží a kupujícímu bude vrácena kupní cena zboží zmenšená o kupní cenu dárku.
10.5 Za dárek nelze poskytnout finanční náhradu, dárek nelze reklamovat.

 

 

 

XI. Závěrečné ustanovení 

 

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Nakoupitezde.cz (Picassino.r.o.) a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Nakoupitezde.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Nakoupitezde.cz pro vyřešení nastalé situace.

 

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 6 1. 2023 do odvolání.

 

 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 

 

 

 

Symbol 1

Symbol 2

 

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík

  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík

  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny Jiráskova 1369, Pelhřimov

  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

 

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

 

 

 

Prodloužená záruka na výrobky DAITSU, SAKURA, REFREDO

více informací naleznete pod tímto odkazem 

 

 

 

Obchodní podmínky v PDF pro tisk

Zde si můžete otevřít a vytisknout naše obchodní podmínky

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním a správným fungováním. Abychom cookies mohli používat, je potřeba vaše povolení. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas. Své preference můžete kdykoliv individuálně změnit v Nastavení. Děkujeme a přejeme příjemný nákup.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.